Betalningsvillkor

Villkor vid bokning och betalning av båtplats och köplats i Region Gotland

Region Gotland på webbsidan hamnar.gotland.se Dessa villkor gäller mellan Region Gotland och den som själv eller genom annan person bokar båtplats och betalar båtplatsavgift eller köavgift. Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ”Region Gotland” eller Vi”. Bokningen/betalningen gäller hyra av båtplats i Region Gotlands fritidsbåtshamnar.

Bokning och betalning för privatperson

För att boka båtplats och betala hamnavgiften på webbsidan hamnar.gotland.se. krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av båtplatsavgiften från hemsidan krävs det ett bankkort eller Swish.
Önskas pappersfaktura, kontakta Hamnavdelningen. Samtliga priser som visas på hemsidan är inkl mervärdeskatt och i Svenska kronor (SEK).

Bokning av båtplats

I priset ingår hyra av båtplats och färskvatten, där detta finns att tillgå. Kunden får ej använda båtplatsen till annat än vad som står i Region Gotlands hamnordning. Läs mer på: HAMNORDNING FÖR GOTLANDS KOMMUNALA HAMNAR

Betalningsbekräftelse

Vid mottagande av betalningsbekräftelsen ska denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är kunden som ansvarar för att uppgifterna på betalningsbekräftelsen är korrekta. En betalningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel ska respektive hamnfogde kontaktas snarast.

Användandet av personuppgifter

Genom att använda denna hemsida godkänner du Hamnsystem Sverige AB's datapolicy.
Även Region Gotland behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, e-postadress och telefonnummer. Vid fakturering behöver vi även din adress och ditt personnummer. Dina personuppgifter lagras i syfte att Region Gotland ska kunna handlägga ditt ärende eller nå dig när det behövs.
Under behandlingen av ditt ärende kommer dina personuppgifter att hanteras av berörda handläggare på Region Gotland. Observera att allmänheten enligt offentlighetsprincipen får ta del av offentliga handlingar hos myndigheterna. Detta medför att vissa uppgifter om dig kan bli tillgängliga för andra. Vissa uppgifter kan dock omfattas av sekretess och får då inte lämnas ut till allmänheten.
Information om offentlighetsprincipen: Offentlighet och sekretess

Taxor och bestämmelser

Driftföreskrifter Region Gotlands hamnar

Hamntaxa gällande Region Gotlands hamnar

Villkor för användning, bokning och betalning

Denna sida (tillsammans med de handlingar som anges) talar om villkoren för användning av vår hemsida hamn.gotland.se Läs dessa villkor noggrant före användning, bokning och betalning. Genom att använda vår hemsida, accepterar du dessa villkor.

KONTRAKT

mellan Tekniska nämnden i Region Gotland (hyresvärd) och nedan angiven hyresgäst angående förhyrning av båtplats och uppläggningsplats i Region Gotlands hamnar.

Avtalet förlängs med en period i sänder om skriftlig uppsägning ej sker senast 1(en) månad före den löpande kontrakttidens utgång. I samband med sådan förlängning kan hyresvärden vidta justeringar av storlek på båtplats alternativt byte av plats utifrån det behov som föreligger i hamnen. Hyran utgår enligt vid varje period gällande av tekniska nämnden i Region Gotland fastställd taxa.

 1. Avgift skall erläggas till Region Gotland enligt utfärdad faktura. Erlägges avgift ej innan förfallodagen äger hyresvärden rätt att uthyra objektet till annan!
 2. Hyresgäst äger ej rätt att använda sig av ovanstående båtplats förrän kontraktet vederbörligen signerats och inkommit till hamnavdelningen.
 3. Hyresgäst får ej på hyrd plats lägga annan båt än vad som ovan angivits. Hyresgästen skall till hamnförvaltningen utan dröjsmål anmäla byte av båt.
 4. Hyresgäst är endast använda anvisad båtplats och ansvarar för att båten är förtöjd och avfendrad med ändamålsenligt gods, så att skada ej uppstår på båtar och bryggor.
  Hyresgäst har själv hela ansvaret för skada som dennes båt kan förorsaka annas egendom.
 5. Uppläggningsplats är ej fast utan anvisas av hyresvärden, eller av denne utsedd.
 6. Båtägaren ansvarar för att tillsyn och skötsel av båten utföres på ett sådant sätt att den hålls i sjövärdigt skick.
  Om båt sjunker eller blir liggandes i marvatten skall båtägaren genast vidta erforderliga åtgärder för båtens upptagning eller länsning.
 7. Vid båtplats, som ej är utrustad med anordning för akterförtöjning, skall hyresgästen själv vid behov utlägga och bekosta sådan. Förtöjningen skall före utläggandet godkännas av hamnavdelningen.
 8. Hyresgäst skall på synlig plats på båten föra av hyresvärden tillhandahållen årsdekal, väl synlig för avläsning från kaj.
 9. Hyresgäst skall väl vårda och aktsamt begagna hyresvärdens anläggningar och utrustning samt rätta sig efter de av tekniska nämnden utfärdade och i hamnarna anslagna ordningsföreskrifter.
 10. Hyresvärden ansvarar ej för skador som förorsakas av annan, såsom luft- och vattenföroreningar eller genom andra störningar, vare sig dessa kommer från fartyg, fritidsbåtar eller anläggningar i eller utanför hamnområdet.
 11. Hyresgäst, som erlagt avgift enligt kontrakt, äger mot uppvisande av kvitto rätt att utan avgift besöka övriga, av tekniska nämnden förvaltade hamnar enligt hamntaxan, kap 3, under högst 7 dygn, totalt för samtliga hamnar, per säsong.
  Anvisning av plats sker genom hamnavdelningen.
 12. Hyresgäst skall vid längre bortavaro, mer än tre dagar, från ordinarie båtplats göra anmälan därom till hamnavdelningen, eller av hamnavdelningen utsedd, som under denna tid äger rätt att disponera platsen.
 13. Utöver ovanstående bestämmelser gäller driftföreskrifter, hamnordning och taxor för Region Gotlands hamnar.
 14. Detta kontrakt får ej utan hyresvärdens medgivande överlåtas på annan.
 15. Hyresvärden äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om inte hyresgästen rättar sig efter villkoren i detta avtal.

Tekniskaförvaltningen
Hamnavdelningen
Region Gotland


Information om oss

hamnar.gotland.se är en webbsida som drivs av Region Gotland och Hamnsystem Sverige AB.

Hamnsystem Sverige AB Org.nr: 559188-3680.
Region Gotland Org.nr: 212000-0803.

Region Gotland
Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: +46 (0) 498-26 90 00
Email: visby.port@gotland.se

bild vid hamnen
bild vid hamnen
Översikt hamnen Översikt hamnen
Region Gotland
Färjeleden 2
Visby
Tillgänglighetsredogörelse
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se